Bieżące zmiany w repertuarze - kliknij i dowiedz się więcej.
Wybierz miasto

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

§ 1 Definicje
 
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1.     Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów lub Towarów w Portalu.
2.     Portal – portal adria-art.pl działający pod domenami: adria-art.pl
3.     Operator – Adria Art spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (85-018), przy ulicy Piotra Skargi 13, numer NIP 9671422655, numer REGON 381340539.
4.     Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu.
5.     Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia.
6.     Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu.
7.     Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na Wydarzenie oraz związana z tym sprzedaż Biletów i Towarów, z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.
8.     Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami.
9.     Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej.
10.   Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy.
11.   Towary – książki, płyty DVD lub Blu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub artystą biorącym udział w Wydarzeniu,
12.   Opłata Serwisowa - opłata należna Operatorowi z tytułu korzystania z Portalu przez Klienta celem dokonania Rezerwacji w wysokości określonej w podsumowaniu Rezerwacji.
13.   Newsletter - usługa okresowego przekazywana informacji drogą elektroniczną / SMS o ofertach Wydarzeń i promocjach na podstawie podanych przez Klienta danych, na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu internetowego biletyna.pl.
14.   UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
15.   RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
16.   UŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
17.    Siła Wyższa - jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Operatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojna, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślna szkoda, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.
 
§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu
 
1.       Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.
2.       Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3.       Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.
4.       Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 UPK.
  
  
§ 3 Proces zakupu Biletów i Towarów
 
1.       W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów oraz Towarów Klient:
a)       dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu,
b)      dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,
c)       podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
d)      potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,
e)      może wybrać opcję dostarczania Newslettera, na zasadach Regulaminu serwisu internetowego adria-art.pl, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru,
f)       wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
g)      w przypadku Biletów PDF nadaje hasło niezbędne do wydrukowania Biletu,
h)      w przypadku Blankietów Biletowych oraz Towarów podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,
i)       wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,
j)       jeżeli dla danego Wydarzenia dostępne są Towary, ich listę Klient widzi pod opisanymi wyżej danymi i może dodać je do Rezerwacji.
 
2.       Operator nalicza Opłatę Serwisową z tytułu korzystania z Portalu przez Klienta celem dokonania Rezerwacji (od każdej złożonej Rezerwacji).
3.       Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
4.       Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
5.       Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
6.       Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5 ust. 6, który wynika z wybranej formy płatności.
7.       Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.
8.       Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
9.       Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety i Towary do Klienta zgodnie z §6.
 
§ 4 Forma Biletów
 
10.   Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.
11.   Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji 
12.   Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).
13.   W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
 
§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji
 
1.       Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety i Towary z Rezerwacji:
a)      płatność internetowa (on-line) przelewem
b)      karta płatnicza, obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 c)      BLIK
d)      voucher.
 
2.       Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania rezerwacji
3.       Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).
4.       Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
5.       Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów i Towarów opisanych w § 3. Niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Klienta w zakresie: imię, nazwisko, e-mail.
6.       Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego system Operatora oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do rozpoczęcia Wydarzenia, jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e-mailu z potwierdzeniem Rezerwacji.
7.       Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów na wybrane Wydarzenie lub brak biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie.
8.       Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach:
a)       wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,
b)      istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta na dane Wydarzenie, które nie zostały opłacone
 
9.       W przypadku wyboru vouchera i konieczności dopłaty okres ważności Rezerwacji określany jest dla innej niż voucher formy płatności.
10.   Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna -sprzedaży Biletów lub Towarów; zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
11.   W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).
12.   Operator przyjmuje przelewy w złotych.
13.   W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w złotych z rachunku prowadzonego przez bank poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.
14.   Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 i 13, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.
15.   W przypadku wykorzystania vouchera adria-art.pl do dokonania płatności za Rezerwację, kod ważnego vouchera Klient podaje w odpowiednim polu w Portalu dotyczącym płatności voucherem.
16.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A lub Blue Media S.A.
 
§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów
 
1.       Dostępne są następujące formy dostawy:
a)       dla Blankietów Biletowych wraz z Towarami: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną oraz za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich,
b)      dla Blankietów Biletowych bez Towarów: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich oraz do odbioru od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu,
c)       dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).
 
2.       Blankiety Biletowe i Towary dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.       Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
4.       Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).
5.       Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:
a)       w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,
b)      w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich: minimum 1 a maksimum 2 dni robocze,
c)       w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z §5.
 
6.       Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
7.       W przypadku Biletów PDF Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości, status rezerwacji oraz wydruk biletów elektronicznych jest możliwy pod poniższymi adresami:
a)       https://bilety.adria-art.pl/order/status
 
8.       Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 3.
9.       Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi zgodnie z § 8.
10.   W przypadku odbioru Blankietów Biletowych od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klient musi:
 
a)       znać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej Rezerwacji podane zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c), lub
b)      posiadać potwierdzenie Rezerwacji oznaczone jako pokwitowanie, które wymieniane jest na Blankiety Biletowe.
 
11.   W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji oraz możliwości odbioru Blankietów Biletowych przed Wydarzeniem.
12.   Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 § 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty
 
1.      Zwroty Biletów możliwe są jedynie w sytuacji niespowodowanej Siłą Wyższą, gdy: 
 a)      Wydarzenie zostanie odwołane albo
b)      nastąpi zmiana daty, miejsca lub znacząca zmiana godziny Wydarzenia.
 
2.       W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
3.       W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.
4.       W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Operator informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
5.       Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie 14 dni od otrzymania informacji e-mail od Operatora o zmianie Wydarzenia.
6.       Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
7.       W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków przez Operatora za transakcję dokonaną przez Klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
 8.       W przypadku sytuacji spowodowanej Siłą Wyższą, o której mowa w § 1 ust. 17 zwrot środków możliwy jest na Voucher do wykorzystania na dowolne wydarzenia z oferty Operatora.
 
§ 8 Ocena Wydarzenia  
 
W ramach Portalu udostępniony jest system umożliwiający Klientowi ocenę zarówno realizacji umowy jak i satysfakcji z Wydarzenia, na które zakupił Bilet, dokonywaną po występie.
1.       Operator po zakończonym Wydarzeniu wysyła drogą email i jednorazowo ankietę dla wyrażenia oceny, o której mowa w ust. 1
2.       Operator publikuje treść wyrażonej opinii wraz z pseudonimem nadanym przez Klienta na Portalu w części Recenzje
3.        Klient w przypadku dokonania oceny Wydarzenia zgadza się na jej rozpowszechnianie oraz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, nie są sprzeczne z prawem i wyraża zgodę na ich ewentualne opracowanie lub zmianę przez Operatora.
4.       W przypadku, gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść dostępna w Portalu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie Operatora, a Operator Portalu po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne kroki mające na celu usunięcie z Portalu treści będących przyczyną naruszenia.
5.       Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów lub inne osoby treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie ust. 5powyżej.
 
§ 9 Reklamacje
 
1.       Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej rezerwacje@adria-art.pl lub na adres korespondencyjny Operatora.
2.       Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora.
3.       W przypadku, o którym mowa ust. 2, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora
4.       Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 7.
5.       Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 

§ 10 Postanowienia dotyczące Towarów
 
1.       Operator zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad.
2.       Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny tylko w zakresie Towarów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.       Prawo, o którym mowa powyżej nie dotyczy Towarów będących nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, których opakowanie ochronne zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 pkt 9 UPK.
4.       Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Operatorowi wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną do Adria Art spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Piotra Skargi 13, 85-018 Bydgoszcz, email: rezerwacje@adria-art.pl. 
5.       Wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej dostępny jest w Portalu, jednak jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.
6.       Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.       W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane środki dotyczące tej umowy, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
8.       Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
9.       Klient w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków w związku z odstąpieniem od umowy.
10.   Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.   Klient odsyła lub przekazuje rzecz Adria Art spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Piotra Skargi 13, 85-018 Bydgoszcz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy.
12.   Termin, o którym mowa w ust. 11 jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
13.   Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Operatorowi.
14.   Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
§ 11 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług
 
1.       Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.
 
§ 12 Pozostałe postanowienia
 
1.       Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
2.       Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 7.
3.       Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
 

Regulamin Voucherów:

1.       Wydawca - Adria Art sp. z o.o. sp. k., ul. ks. Piotra Skargi 13, 85-018 Bydgoszcz
2.       Voucher - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji za pośrednictwem serwisu https://adria-art.pl. Każdy voucher to unikalny numer, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności (w przypadku kiedy na voucherze nie ma wskazanej daty ważności, ważny jest on przez 6 miesięcy od daty jego zakupu).
3.       Nabywca - osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy voucher w zamian za środki finansowe przekazane na konto Wydawcy.
4.       Użytkownik - każdorazowy posiadacz vouchera.
5.       Bilet - dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w wydarzeniu, zgodnie z jego regulaminem, oferowanym w serwisie adria-art.pl
6.       Voucher adria-art.pl jest dokumentem uprawniającym posiadacza Bonu Prezentowego do pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety wstępu na dowolne wydarzenie dostępne na stronie internetowej https://adria-art.pl
7.       Jeżeli wartość biletu przekracza wartość vouchera, jego posiadacz ma prawo do wykorzystania go jako częściowej zapłaty za bilet, przy czym voucher stanowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej na jaką opiewa. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jeden bilet. 
8.       Jeśli wartość vouchera przekracza wartość biletu, pozostałe po zakupie biletu środki mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za inne bilety dostępne na stronie internetowej adria-art.pl
9.       Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający go i posługująca się nim w procesie zakupu biletów.
10.   Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
11.   Adria-art.pl ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach: upływu terminu ważności vouchera, uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jego numeru.
12.   Adria-art.pl nie ponosi odpowiedzialności za vouchery, które zostały skradzione lub uszkodzone. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do zachowania go do czasu, kiedy odbywa się wydarzenie, na które za jego pomocą został zakupiony bilet.
13.   Adria-art.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania voucherów.
14.   Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie vouchery zakupione przez portal internetowy adria-art.pl. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

Spektakle teatralne, koncerty i kabarety

Wzruszają, bawią do łez i zmuszają do refleksji – eventy, których jesteśmy organizatorem trafiają w zróżnicowane gusta miłośników każdego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Dzięki nam, możesz znaleźć i udać się na spektakl, koncert lub występ kabaretowy także w Twoim mieście. Współpracujemy z wieloma placówkami w nawet niewielkich miejscowościach, przez co możesz oklaskiwać gwiazdy krajowego oraz światowego formatu teraz także w Twoim regionie. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami wydarzeń kulturalnych, wśród których znajdziesz koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem, spektakle w gwiazdorskich obsadach z udziałem Anny Muchy lub Daniela Olbrychskiego oraz wiele innych niezwykłych eventów. Dzięki Adria-Art zaznasz niesamowitych emocji i obejrzysz na żywo niepowtarzalne widowiska.

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco - rezerwuj najlepsze miejsca na największe wydarzenia.